Coffee Der La (คอฟฟี่ เด้อ หล่า) เดอะ แกลเลอรี่

Coffee Der La (คอฟฟี่ เด้อ หล่า) เดอะ แกลเลอรี่

นอกจากจะเป็นที่นั่งกินกาแฟ มีมุมมาหลบทำงาน ยังได้นั่งเชยชมศิลปะภาพวาดสวยๆอีกมากมาย

Coffee Der La (คอฟฟี่ เด้อ หล่า) เดอะ แกลเลอรี่